Kahoot-互動區-dino1

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Kahoot-互動區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “Dino 1”,
“category”: [
{
“name”: “U1”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=ae511f19-2583-4e35-922a-33fbc4b9651f”
},
{
“name”: “文法練習”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=0c110624-f321-43b8-a03a-781d78f33927”
},
{
“name”: “句型重組”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=97bf7ddb-0eac-4a03-b6d1-d61d0e641684”
},
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=d007983a-3ad7-4a77-9c76-3157f4eed9d1”
}
]
},
{
“name”: “U2”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=3de4bc36-7076-4766-b4d8-e285bdba467e”
},
{
“name”: “文法練習”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=dceec3e0-6f20-4326-9569-4ea045e4f4a1”
},
{
“name”: “句型重組”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=2b9aa86d-825e-4db6-8bcb-bb956f1f6538”
},
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=3a3bd8bd-ecbe-49ef-93bb-96f87cb3f8aa”
}
]
},
{
“name”: “U3”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=8188f75a-735e-4b63-bf6a-7bd305f84dbb”
},
{
“name”: “文法練習”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=0095aafe-e6c2-42df-bcbf-ddc108e3d16a”
},
{
“name”: “句型重組”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=ca5a02df-13d4-4085-8f15-1ef6869f633d”
},
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=d4e75e15-5c40-450e-9966-5385cad0dec1”
}
]
},
{
“name”: “U4”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=ed081ea4-55f3-45df-b1de-9167df61135d”
},
{
“name”: “文法練習”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=a4dd8634-dd13-4ccc-86e0-e28da54bbf80”
},
{
“name”: “句型重組”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=af1cadbd-418c-4f7f-aa03-f504cf9aad66”
},
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=de0c5ac6-7bcf-4da5-a13a-abef2a81ed71”
}
]
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-dino1

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “Dino 1”,
“category”: [
{
“name”: “U1”,
“category”: [
{
“name”: “單字測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5afbd6acbb114c001c2d5520”
},
{
“name”: “文法測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5afbdb5dbb114c001c2d56b1”
},
{
“name”: “句型重組”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5afbdc89f59473001a2740d9/-dino-1-u1-”
},
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d4a8874f7b5f5001cda22fe/-dino-1-u1-”
}
]
},
{
“name”: “U2”,
“category”: [
{
“name”: “單字測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a810e8953d64f0021dfcb3d”
},
{
“name”: “文法測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a812b54b1fb72002268e4e5”
},
{
“name”: “句型重組”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ae68f986afc16001efd7504/-dino-1-u2-”
},
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d4a8f5305b029001a6234f1/-dino-1-u2-”
}
]
},
{
“name”: “U3”,
“category”: [
{
“name”: “單字測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ae6a4ac649779001b7ceee8”
},
{
“name”: “文法測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ae6aacc73dd3d001b279d9c”
},
{
“name”: “句型重組”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ae6abca73dd3d001b279dd4/-dino-1-u3-”
},
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d4a924c5258cd001a235c77/-dino-1-u3-”
}
]
},
{
“name”: “U4”,
“category”: [
{
“name”: “單字測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ae6b2186afc16001efd7f85”
},
{
“name”: “文法測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ae6b3666afc16001efd7ff7”
},
{
“name”: “句型重組”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ae6b4c56afc16001efd809d/dino-1-u4-”
},
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d4a95335258cd001a2362ad/-dino-1-u4-”
}
]
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}