Kahoot-互動區-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Kahoot-互動區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/02/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Kahoot2.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小小羊”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=413ea9fb-dd07-4bb9-adae-96364c2ed04f”
},
{
“name”: “L02_奶奶家”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=935b435b-5885-444d-8720-c2232c8752e4”
},
{
“name”: “L03_種花”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=abe6d98f-ac44-49a7-94f8-9c7ff2fba721”
},
{
“name”: “L04_請問”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=519ff9d3-fe8b-4f02-a02a-27c7feb20ca8”
},
{
“name”: “L05_七彩的滑梯”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=3d383207-5422-41b8-8d50-1eeae7a65da3”
},
{
“name”: “L06_秋千”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=a08886d3-bf3d-48bf-aebd-5f01bf2a9873”
},
{
“name”: “L07_回音”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=2989bdc4-bffa-4bbc-b9aa-671102f71cf7”
},
{
“name”: “來閱讀_妹妹寫的字”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=f3995c40-0ca7-4ae2-8f4f-3adc65c2c5ec”
}
]
},
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小花狗”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=0ab867a0-2ab2-495f-8ad8-2c8a596134fa”
},
{
“name”: “L02_找春天”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=a91d1402-96a8-4510-a209-bab50399ec64”
},
{
“name”: “L03_和春天一樣”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=f97845d1-940a-414a-9961-a5c645d7a7ba”
},
{
“name”: “L04_送什麼呢”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=efe14aa6-e369-43cc-8b1e-7df959d9eaf2”
},
{
“name”: “L05_窗外的小麻雀”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=ab548631-89d0-4861-99c8-3855d6f4f2d4”
},
{
“name”: “L06_會動的亭子”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=ae672d47-eedc-45c2-9a21-1fc7e89cdb39”
},
{
“name”: “L07_毛毛蟲過河”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=0d9e7c39-735a-4e8e-ba65-e2383e5d7e56”
},
{
“name”: “L08_借筆”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=bf796996-a9d5-4576-918f-8c675a212a73”
},
{
“name”: “L09_數不完的泡泡”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=d2aa7862-54be-4486-a86b-1f5c1767d5d5”
},
{
“name”: “L10_兩張卡片”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=848b2533-8275-4cb5-8f63-3ce2df980c95”
},
{
“name”: “L11_發芽”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=7fb42f3b-ee6b-4e1f-9b85-66d35b94d0b1”
},
{
“name”: “L12_鉛筆和橡皮擦”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=2603f8af-d63d-499f-b67d-3238fc0c8dff”
},
{
“name”: “L13_誰能上臺”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=b2249757-c35e-4c80-a265-5ba67e19d3bb”
},
{
“name”: “L14_山頂”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=5cca5b18-3ed1-416c-9d8f-012737ca9323”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-6年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “6上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_印象花蓮”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b726ef421f9f1001a39bf98/1076l03”
},
{
“name”: “L02_到不來梅當個樂師吧”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b7271cfb15b0800193fd1d2/1076l04”
},
{
“name”: “L03_旅客留言簿”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b72665ab15b0800193fcfb5/1076l01”
},
{
“name”: “L04_遊走在世界的市場裡”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b726845b15b0800193fd01a/1076l02”
},
{
“name”: “L05_滿修女採訪記”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b7275a7b2ad85001974510e/1076l05”
},
{
“name”: “L06_動物世界的溫情”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b727c8eb15b0800193fd3fa/1076l06”
},
{
“name”: “L07_助人就是在助己”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b727e182dc15d001935df15/1076l07”
},
{
“name”: “L08_春天的雨”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b727f6b2dc15d001935df5a/1076l08”
},
{
“name”: “L09_記得螢火蟲”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b7280d32dc15d001935dfaa/1076l09”
},
{
“name”: “L10_秋去秋來”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b7281dcb2ad8500197453a7/1076l10”
},
{
“name”: “L11_雪的銘印”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b728349b2ad8500197453fa/1076l11”
},
{
“name”: “L12_跳躍的音符”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b728561b15b0800193fd5f9/1076l12”
},
{
“name”: “L13_孫翠鳳和歌仔戲”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b728667b2ad8500197454c3/1076l13”
},
{
“name”: “L14_蒙娜麗莎的微笑”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b7287a22dc15d001935e13c/1076l14”
}
]
},
{
“name”: “6下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_不可以翻魚”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77ba5c55503200243f78ac”
},
{
“name”: “L02_橘化為枳”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77c13555503200243f837f”
},
{
“name”: “L03_自嘲是幽默的最高境界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77c6c9ea09110025d7fd90”
},
{
“name”: “L04_我不和你談論”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77ccaeea09110025d804b7”
},
{
“name”: “L05_留得枇杷聽鳥鳴”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77d237ea09110025d80d50”
},
{
“name”: “L06_樹的語言”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77d4a8ea09110025d81118”
},
{
“name”: “L07_收集喜悅”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77e835ea09110025d82311”
},
{
“name”: “L08_落花生”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77ef2855503200243fb8e7”
},
{
“name”: “L09_用愛心說實話”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77f76cea09110025d82d5f”
},
{
“name”: “L10_撐開你的傘”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77f9b5ea09110025d82e8d”
},
{
“name”: “L11_迎風”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77fbd555503200243fc05b”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-5年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “5上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_貝殼砂”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b616ce08bdd40001919e14e/107-5l01”
},
{
“name”: “L02_湖邊散步”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b616ecb8bdd40001919e1bb/107-5l02”
},
{
“name”: “L03_一池子的綠”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b61705dde801c0019575cea/107-5l03”
},
{
“name”: “L04_與山為鄰”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6172348bdd40001919e25a/107-5l04”
},
{
“name”: “L05_我的隱身術”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6173fb8bdd40001919e2b0/107-5l05”
},
{
“name”: “L06_書信”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6175a6de801c0019575e28/107-5l06”
},
{
“name”: “L07_幸福的味道”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6177368bdd40001919e3c2/107-5l07”
},
{
“name”: “L08_古今西湖詩選”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b617a3dde801c0019576054/107-5l08”
},
{
“name”: “L09_擅長推理的人”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b617c6d8bdd40001919e497/107-5l09”
},
{
“name”: “L10_角力士糞金龜”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b617e63de801c0019576113/107-5l10”
},
{
“name”: “L11_敏銳觀察”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b61805f8bdd40001919e571/107-5l11”
},
{
“name”: “L12_讓我做你的眼睛”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6181f0de801c00195761ea/107-5l12”
},
{
“name”: “L13_一萬五千元的學生證”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6263b0723097001945652a/107-5l13”
},
{
“name”: “L14_誰該被派去非洲”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6265e18bdd4000191a1dd2/107-5l14”
}
]
},
{
“name”: “5下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_美麗的溫哥華”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7425fa7e7956001f1c9502”
},
{
“name”: “L02_從空中看地球”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a74276a0083bd00205b61d2”
},
{
“name”: “L03_歡慶兒童節”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a74281b0083bd00205b6230”
},
{
“name”: “L04_我眼中的東方之最”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7428e67e7956001f1c9663”
},
{
“name”: “L05_從想像的鏡子看世界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7429747e7956001f1c96c6”
},
{
“name”: “L06_羅伯特換腦袋”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b1ce55503200243f6e66”
},
{
“name”: “L07_宮崎駿的想像之泉”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b28a55503200243f6eff”
},
{
“name”: “L08_五月‧風箏‧少年”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b342ea09110025d7def3”
},
{
“name”: “L09_給女兒的一封信”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b3f055503200243f705c”
},
{
“name”: “L10_憨孫耶,好去睏啊!”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b4e955503200243f711c”
},
{
“name”: “L11_聽!流星的故事”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b5eb55503200243f7236”
},
{
“name”: “L12_誕生”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b66f55503200243f72bc”
},
{
“name”: “L13_用手指舞出動人的交響曲”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b78155503200243f74f8”
},
{
“name”: “L14_永遠不會太晚”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a77b83a55503200243f75ff”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-4年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “4上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_水中奇景”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b62cce2de801c001957af1c/107-4l01”
},
{
“name”: “L02_大海的旋律”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b62ce197230970019457c30/107-4l02”
},
{
“name”: “L03_海底世界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b62cf6ede801c001957af76/107-4l03”
},
{
“name”: “L04_藍色的海洋大軍”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b62d0aede801c001957afaf/107-4l04”
},
{
“name”: “L05_老榕樹下讀報紙”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63c7f72579c300198b4597/107-4l05”
},
{
“name”: “L06_特別的滋味”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63c9b32579c300198b45d2/107-4l06”
},
{
“name”: “L07_收藏秋天”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63cb5314f8da0019da1a62/107-4l07”
},
{
“name”: “L08_靜靜的淡水河”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63cdc52579c300198b466d/107-4l08”
},
{
“name”: “L09_鹿谷美地,凍頂茶香”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63cf3e543abf0019bb376a/107-4l09”
},
{
“name”: “L10_落山風”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63d165543abf0019bb37bd/107-4l10”
},
{
“name”: “L11_澎湖,我來了”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63d30c2579c300198b4754/107-4l11”
},
{
“name”: “L12_圓夢之旅”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63e3c82579c300198b49f5/107-4l12”
},
{
“name”: “L13_松鼠先生的麵包”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63e53a543abf0019bb3aec/107-4l13”
},
{
“name”: “L14_身心手腦四合一”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b63e6a414f8da0019da1eaa/107-4l14”
}
]
},
{
“name”: “4下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_好友籃球隊”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7aba96ea09110025da21a1”
},
{
“name”: “L02_黑與白的戰爭”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7abe15ea09110025da238a”
},
{
“name”: “L03_踩著月光上山”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7ac3460b1bc3001fe62e41”
},
{
“name”: “L04_如何安排休閒活動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7ac5980b1bc3001fe62f7e”
},
{
“name”: “L05_大峽谷的回憶”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7ac79f0b1bc3001fe630aa”
},
{
“name”: “L06_羊角村之美”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7ac96784c8160021440ef6”
},
{
“name”: “L07_遊廬山有感”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7ba613db5049001f2380cb”
},
{
“name”: “L08_我愛看”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bafddfbe1a6001fb3c63d”
},
{
“name”: “L09_快樂王子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bb43bcfaa7500211c84d4”
},
{
“name”: “L10_最後一片葉子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bbb4ffbe1a6001fb3d0df”
},
{
“name”: “L11_孫悟空三借芭蕉扇”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bbdced8eb980021267531”
},
{
“name”: “L12_高鐵快飛”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bc2b5cfaa7500211c91c5”
},
{
“name”: “L13_神奇魔法衣”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bc478d8eb980021267b04”
},
{
“name”: “L14_動物的心聲”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7bc649db5049001f239e08”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-3年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_時間是什麼”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e9246a9696c4001b1eb916”
},
{
“name”: “L02_明天再寫”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e92a43266961001b19d3d7”
},
{
“name”: “L03_提早五分鐘”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5fffb9340b0c43001ba90f93”
},
{
“name”: “L04_猴子的數學”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e92ff68d03f1001c66983e”
},
{
“name”: “L05_神奇的盒子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e934e38d03f1001c669a95”
},
{
“name”: “L06_小鉛筆大學問”,
“link”: “ttps://quizizz.com/admin/quiz/60e939c8f16cc9001e79075c”
},
{
“name”: “L07_風的味道”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e93f178d03f1001c669fe3”
},
{
“name”: “L08_寄居蟹找新家”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e9446aecfe5d001ca34fac”
},
{
“name”: “L09_阿塱壹古道”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e94a918d03f1001c66a5fe”
},
{
“name”: “L10_秋千上的婚禮”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e94f7d466b39001dc01e1b”
},
{
“name”: “L11_一路平安”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e954a3a6bcdd001b7e7f08”
},
{
“name”: “L12_大團圓”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/60e95977edbbee002095a352”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_聖桑和動物狂歡節”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a694bb1be6941001b1dc5bc”
},
{
“name”: “L02_發現微生物的人”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6af39ba02f49001f652859”
},
{
“name”: “L03_小小願望能實現”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6af4f5a02f49001f652972”
},
{
“name”: “L04_用膝蓋跳舞的女孩”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6af73fa02f49001f652ab3”
},
{
“name”: “L05_一件外套”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6af8ffa02f49001f652bd5”
},
{
“name”: “L06_風雨交加的夜晚”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6e892bbed5b3001cc9c831”
},
{
“name”: “L07_謝謝”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6e8a3b6043b5001d3038b9”
},
{
“name”: “L08_性急的農夫”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6e8ad9bed5b3001cc9cae5”
},
{
“name”: “L09_猴子的數學”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6e8b9c6043b5001d303aa4”
},
{
“name”: “L10_笨鵝阿皮”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6e8c536043b5001d303b31”
},
{
“name”: “L11_飛行員和小王子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6e8d006043b5001d303c85”
},
{
“name”: “L12_聰明的公寓”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6e8da1bed5b3001cc9cf3d”
},
{
“name”: “L13_曹沖秤大象”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6e9139bed5b3001cc9d46e”
},
{
“name”: “L14_鴨子農夫”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6e90406043b5001d30408f”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-2年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “2上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_踩影子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b67d286e074001b5b12d9”
},
{
“name”: “L02_再玩一次”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b69d9d2c061001b12f873”
},
{
“name”: “L03_謝謝好朋友”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b6b9f0f9309001caa9f5e”
},
{
“name”: “L04_水草下的呱呱”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b6cdf18a7f2001b69eb75”
},
{
“name”: “L05_沙灘上的畫”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b6eb7a6ae27001bae7eea”
},
{
“name”: “L06_草叢裡的星星”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b70b74157e7001b29f857”
},
{
“name”: “L07_神奇的竹筒飯”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b728d8cf5fe001b73eb57”
},
{
“name”: “L08_不一樣的故事”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b735ed2c061001b12fe14”
},
{
“name”: “L09_美味的一堂課”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b74d8c396d3001cf4e45b”
},
{
“name”: “L10_加加減減”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b779218a7f2001b69f15b”
},
{
“name”: “L11_門、鬥大仙”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b7ad531bf7c001d381cf2”
},
{
“name”: “L12_詠鵝”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5f3b807aa6ae27001bae8893”
}
]
},
{
“name”: “2下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_媽媽在哪裡”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff401faecb698001f4a4553”
},
{
“name”: “L02_喜歡這個新家”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff4034869ed45001b82fab6”
},
{
“name”: “L03_去探險”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff408bce4ff93001b5a2bbb”
},
{
“name”: “L04_一場雨”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff40cdce4ff93001b5a2d77”
},
{
“name”: “L05_笑容回來了”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff41e65b23027001b6ef1c0”
},
{
“name”: “L06_有禮貌的回答”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff422c75b66f2001b31fa97”
},
{
“name”: “L07_孵蛋的男孩”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff4261c52f58e001f2fd827”
},
{
“name”: “L08_實驗室的意外”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff42894ecb698001f4a548a”
},
{
“name”: “L09_點亮世界的人”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff42c8072d374001e69751a”
},
{
“name”: “L10_醜小鴨”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff42f9292216000213bf220”
},
{
“name”: “L11_蜘蛛救蛋”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff431c5f4e868001cae5cfc”
},
{
“name”: “L12_玉兔搗藥”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ff4367352f58e001f2fdf04”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小小羊”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d52522713590019a20c37/107-1l01”
},
{
“name”: “L02_奶奶家”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d53af2713590019a20c6c/107-1l02”
},
{
“name”: “L03_種花”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d54f1a741650019f442e5/107-1l03”
},
{
“name”: “L04_請問”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d563a2713590019a20ce0/107-1l04”
},
{
“name”: “L05_七彩的滑梯”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d5778a741650019f44377/107-1l05”
},
{
“name”: “L06_秋千”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d58d12713590019a20d71/107-1l06”
},
{
“name”: “L07_回音”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d5b272713590019a20dc7/107-1l07”
},
{
“name”: “來閱讀_妹妹寫的字”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6d5c69a741650019f4445f/107-1l08”
}
]
},
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小花狗”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d4219a6ea150020cd8869”
},
{
“name”: “L02_找春天”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d458ca6ea150020cd8a1c”
},
{
“name”: “L03_和春天一樣”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d6081a6ea150020cd9965”
},
{
“name”: “L04_送什麼呢”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d61ffb69214001faea732”
},
{
“name”: “L05_窗外的小麻雀”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d6404a6ea150020cd9b13”
},
{
“name”: “L06_會動的亭子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d6564b69214001faea895”
},
{
“name”: “L07_毛毛蟲過河”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d69b3a6ea150020cd9dd8”
},
{
“name”: “L08_借筆”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d6c21a6ea150020cd9f77”
},
{
“name”: “L09_數不完的泡泡”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a7d6dd2a6ea150020cda01f”
},
{
“name”: “L10_兩張卡片”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a80ea6cb1fb72002268a564”
},
{
“name”: “L11_發芽”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a80ebd2f21f740021abcf61”
},
{
“name”: “L12_鉛筆和橡皮擦”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a80edf7b1fb72002268a9ab”
},
{
“name”: “L13_誰能上臺”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a80efa853d64f0021dfa6a7”
},
{
“name”: “L14_山頂”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a80f117f21f740021abd416”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}