Quizlet-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizlet”,
“des”: “免費的頂尖單詞卡應用程式,多元練習模式幫助學習及記憶。翰林為您建好各課學習集內容,開啟網頁、APP即能輕鬆自學和自我檢測。。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夏夜”,
“link”: “https://reurl.cc/O1bNO7&quot”
},
{
“name”: “L02_論語選”,
“link”: “https://reurl.cc/L31Oy3&quot”
},
{
“name”: “L03_雅量”,
“link”: “https://reurl.cc/8GlaE7&quot”
},
{
“name”: “L04_母親的教誨”,
“link”: “https://reurl.cc/E7K03m&quot”
},
{
“name”: “L05_兒時記趣”,
“link”: “https://reurl.cc/ZOnkpa&quot”
},
{
“name”: “L06_背影”,
“link”: “https://reurl.cc/E7K0Em&quot”
},
{
“name”: “L07_心囚”,
“link”: “https://reurl.cc/rxlqpx&quot”
},
{
“name”: “L08_無心的錯誤”,
“link”: “https://reurl.cc/3D1ndl&quot”
},
{
“name”: “L09_音樂家與職籃巨星”,
“link”: “https://reurl.cc/arlYp9&quot”
},
{
“name”: “L10_藍色串珠項鍊”,
“link”: “https://reurl.cc/b56rZo&quot”
}
]
},
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “https://quizlet.com/tw/459948087/108%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_7%E4%B8%8Bl1%E5%B0%8F%E8%A9%A9%E9%81%B8-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “https://quizlet.com/tw/459948997/108%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_7%E4%B8%8Bl2%E7%9F%B3%E8%99%8E%E6%98%AF%E6%88%91%E5%80%91%E7%9A%84%E9%BE%8D%E8%B2%93-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “https://quizlet.com/tw/459951035/108%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_7%E4%B8%8Bl3%E8%81%B2%E9%9F%B3%E9%90%98-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “https://quizlet.com/tw/459952707/108%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_7%E4%B8%8Bl4%E6%A3%AE%E6%9E%97%E6%9C%80%E5%84%AA%E7%BE%8E%E7%9A%84%E4%B8%80%E5%A4%A9-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “https://quizlet.com/tw/459954118/108%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_7%E4%B8%8Bl5%E8%BF%91%E9%AB%94%E8%A9%A9%E9%81%B8-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “https://quizlet.com/tw/459955643/108%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_7%E4%B8%8Bl6%E7%B4%99%E8%88%B9%E5%8D%B0%E8%B1%A1-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “https://quizlet.com/tw/459957416/108%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_7%E4%B8%8Bl7%E5%AD%A9%E5%AD%90%E7%9A%84%E9%90%98%E5%A1%94-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “https://quizlet.com/tw/459959506/108%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_7%E4%B8%8Bl8%E4%BA%94%E6%9F%B3%E5%85%88%E7%94%9F%E5%82%B3-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “https://quizlet.com/tw/459962415/108%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_7%E4%B8%8Bl9%E8%AC%9D%E5%A4%A9-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “https://quizlet.com/tw/459964240/108%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_7%E4%B8%8Bl10%E8%B2%93%E7%9A%84%E5%A4%A9%E5%A0%82-flash-cards/&quot”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizlet.com/”
}
]
}
]
}

Wordwall-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Wordwall(Game試英雄)”,
“des”: “多元線上互動試題,學生免載具,課後複習超有趣!翰林針對不同知識點,獨家客製化設計復古字謎、文句重組、圖文配對等多種遊戲類型,提供您互動檢測的全新選擇。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “語一_漢字的結構”,
“link”: “https://wordwall.net/play/4198/643/493”
},
{
“name”: “語二_漢字演變與書法欣賞”,
“link”: “https://wordwall.net/play/5621/788/614”
},
{
“name”: “L06_紙船印象_年齡代稱”,
“link”: “https://wordwall.net/play/4171/128/458”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://wordwall.net/”
}
]
}
]
}

Kahoot-編輯區-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Kahoot-編輯區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夏夜”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/108-7l01/59e5e420-c1d4-4696-a837-8042c45c4a8e”
},
{
“name”: “L02_絕句選”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/108-7l02/3f76df6f-357b-44a4-8d7f-aebf04ff5e15”
},
{
“name”: “L03_雅量”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/108-7l03/e6348440-43f3-4cd5-8e96-224655f3f754”
},
{
“name”: “L04_母親的教誨”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/108-7l04/a2657632-a06c-4064-b4e2-c0bb76032897”
},
{
“name”: “L05_兒時記趣”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/108-7l05/fa5ac853-c464-4367-aeb1-3a288460a5f9”
},
{
“name”: “L06_背影”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/108-7l06/c90d7f1e-24a8-4877-b247-d2140dc3bb50”
},
{
“name”: “L07_心囚”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/108-7l07/f82d18da-6095-489f-980a-b03201ac7e87”
},
{
“name”: “L08_無心的錯誤”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/108-7l08/38d99371-e8dc-47c6-b5ca-d0a5e7bc29f8”
},
{
“name”: “L09_音樂家與職籃巨星”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/108-7l09/d2a58206-73da-4041-9813-7f3d0df5d48c”
},
{
“name”: “L10_藍色串珠項鍊”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/108-7l10/f630c2ef-9391-46c1-87ae-e47cd339c4c0”
}
]
},
{
“name”: “1上閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夜空裡的劇場——星座傳說”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l01/5e1bda6e-b66a-40ca-826b-ea7cd741a883”
},
{
“name”: “L02_勇者不懼的孔子”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l02/dbb878fc-1a59-4bb9-bf3b-4c66ca7dc818”
},
{
“name”: “L03_以人為鏡——虛心納諫的唐太宗”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l03/faca1338-41ee-4159-92bc-c3935f7b37be”
},
{
“name”: “L04_生命中不能承受的看輕”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l04/4184f779-9ab5-40cf-a47d-9fa480d5c031”
},
{
“name”: “L05_以童心彩繪動畫世界的宮崎駿”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l05/eb96bc05-ab80-41cb-a25f-948f87c04741”
},
{
“name”: “L06_天花惹的禍”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l06/33608c19-44ef-478c-b971-d5ea349f99dd”
},
{
“name”: “L07_假如給我三天光明”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l07/5dd406b9-24db-443d-94f0-71bcc8777686”
},
{
“name”: “L08_朋友就像一本一本的好書”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l08/d1271256-6012-4a4e-814d-d263035f3273”
},
{
“name”: “L09_用安打寫日記的鈴木一朗”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l09/fecb7547-b17d-4543-9c9f-8c8986872f8e”
},
{
“name”: “L10_老歌背後的溫馨情懷——老橡樹上的黃絲帶”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l10/fad0a38f-20e7-44b9-9d40-9c0f791c68a2”
}
]
},
{
“name”: “1下課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7l01/7135af70-58f3-40e9-9a3b-30b7241cdb95”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7l02/47a1f25e-45ca-4595-b36d-c04de2740e46”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7l03/61c65d03-0ebb-4559-8216-ce13bf42bef5”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7l04/84aaf978-41e1-460f-b5ae-38bdec54c5cd”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7l05/219a05b8-7807-4c98-b63d-34a2f5f751fa”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7l06/701bad02-20da-4734-bf3f-08b1fcfb6c7b”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7l07/95e1abd1-d564-4655-b425-1dfd004355be”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7l08/2600f9bc-6e5a-489f-bdb2-fd9abafddb3a”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7l09/d5ed386b-e0be-470b-9550-a7a40744dcc2”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7l10/8773594a-7da6-4575-8e95-e862c5cf768d”
},
{
“name”: “自學一_搜神抓鬼趣──六朝志怪小說選”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7/52bcd72d-e52f-4e9b-b1ef-6cc37b74afc9”
},
{
“name”: “自學二_放天燈是傳統,還是為山林製造更多垃圾?”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7/42dcd7a2-399d-4f09-92d5-a7696caed883”
},
{
“name”: “自學三_陳凰鳳:越南女兒․臺灣母親”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-7/6a1f9a3f-1ebb-4626-bf84-1810a92baa2e”
}
]
},
{
“name”: “1下閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l01/04fff55c-315d-468b-9601-d0c630b156af”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l02/dd813739-63fb-42fa-96af-0368fcb20ecf”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l03/dba8e732-65ce-4558-9cd9-63e0b04d2266”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l04/14f26b2d-e853-4664-902c-0123760cef9b”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l05/5eab169b-1f36-4187-afbe-348d7b9e5c6e”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l06/347d0a5d-1b85-4bec-b717-ded7cf3b97bb”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l07/bb8d4c9d-9007-472b-8460-ac3482f108c0”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l08/3c1c80e8-19de-421e-b666-ca64fa3b38db”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l09/2863c96d-90d7-4861-b311-204684134dc6”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7l10/c838cb25-ac90-43c0-9e01-30c0a18d77ce”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

Kahoot-互動區-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Kahoot-互動區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夏夜”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=59e5e420-c1d4-4696-a837-8042c45c4a8e”
},
{
“name”: “L02_絕句選”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=3f76df6f-357b-44a4-8d7f-aebf04ff5e15”
},
{
“name”: “L03_雅量”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=e6348440-43f3-4cd5-8e96-224655f3f754”
},
{
“name”: “L04_母親的教誨”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=a2657632-a06c-4064-b4e2-c0bb76032897”
},
{
“name”: “L05_兒時記趣”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=fa5ac853-c464-4367-aeb1-3a288460a5f9”
},
{
“name”: “L06_背影”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=c90d7f1e-24a8-4877-b247-d2140dc3bb50”
},
{
“name”: “L07_心囚”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=f82d18da-6095-489f-980a-b03201ac7e87”
},
{
“name”: “L08_無心的錯誤”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=38d99371-e8dc-47c6-b5ca-d0a5e7bc29f8”
},
{
“name”: “L09_音樂家與職籃巨星”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=d2a58206-73da-4041-9813-7f3d0df5d48c”
},
{
“name”: “L10_藍色串珠項鍊”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=f630c2ef-9391-46c1-87ae-e47cd339c4c0”
}
]
},
{
“name”: “1上閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_夜空裡的劇場——星座傳說”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=5e1bda6e-b66a-40ca-826b-ea7cd741a883”
},
{
“name”: “L02_勇者不懼的孔子”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=dbb878fc-1a59-4bb9-bf3b-4c66ca7dc818”
},
{
“name”: “L03_以人為鏡——虛心納諫的唐太宗”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=faca1338-41ee-4159-92bc-c3935f7b37be”
},
{
“name”: “L04_生命中不能承受的看輕”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=4184f779-9ab5-40cf-a47d-9fa480d5c031”
},
{
“name”: “L05_以童心彩繪動畫世界的宮崎駿”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=eb96bc05-ab80-41cb-a25f-948f87c04741”
},
{
“name”: “L06_天花惹的禍”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=33608c19-44ef-478c-b971-d5ea349f99dd”
},
{
“name”: “L07_假如給我三天光明”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=5dd406b9-24db-443d-94f0-71bcc8777686”
},
{
“name”: “L08_朋友就像一本一本的好書”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=d1271256-6012-4a4e-814d-d263035f3273”
},
{
“name”: “L09_用安打寫日記的鈴木一朗”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=fecb7547-b17d-4543-9c9f-8c8986872f8e”
},
{
“name”: “L10_老歌背後的溫馨情懷——老橡樹上的黃絲帶”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=fad0a38f-20e7-44b9-9d40-9c0f791c68a2”
}
]
},
{
“name”: “1下課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07012”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07022”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07032”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07042”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07052”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07062”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07072”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07082”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07092”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07102”
},
{
“name”: “自學一_搜神抓鬼趣──六朝志怪小說選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07112”
},
{
“name”: “自學二_放天燈是傳統,還是為山林製造更多垃圾?”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07122”
},
{
“name”: “自學三_陳凰鳳:越南女兒․臺灣母親”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch07132”
}
]
},
{
“name”: “1下閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_小詩選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0701r2”
},
{
“name”: “L02_石虎是我們的龍貓”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0702r2”
},
{
“name”: “L03_聲音鐘”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0703r2”
},
{
“name”: “L04_森林最優美的一天”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0704r2”
},
{
“name”: “L05_近體詩選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0705r2”
},
{
“name”: “L06_紙船印象”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0706r2”
},
{
“name”: “L07_孩子的鐘塔”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0707r2”
},
{
“name”: “L08_五柳先生傳”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0708r2”
},
{
“name”: “L09_謝天”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0709r2”
},
{
“name”: “L10_貓的天堂”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0710r2”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

親子天下-翻轉教育

{
“MyObject”: [
{
“title”: “親子天下-翻轉教育”,
“des”: “「翻轉教育」網站提供關心教育的讀者及教育夥伴一個公開的資訊平台,持續推動教育改變的可能。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/images-3-1.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “https://flipedu.parenting.com.tw/”
}
]
}
]
}

青年期刊

{
“MyObject”: [
{
“title”: “青年期刊”,
“des”: “全台唯一學生文學雜誌,提供各縣市青年期刊投稿資訊,徵求各路好手投入創作行列。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/20210224-Default.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “http://www.my.org.tw/”
}
]
}
]
}

數位讀寫網

{
“MyObject”: [
{
“title”: “數位讀寫網”,
“des”: “「數位讀寫網」是可靠、免費且開放的國語文閱讀學習平台,提供「基礎讀寫」、「深度讀寫」及「線上探究」等互動式學習資源。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/20210224-Default.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “https://eliteracy.twnread.org.tw/default.aspx”
}
]
}
]
}

國語辭典簡編本

{
“MyObject”: [
{
“title”: “國語辭典簡編本”,
“des”: “國語辭典簡編本是教育部國語會繼重編國語辭典修訂本後,所編輯的一部國語文工具書。針對中小學生及外國人士學習國語文的需求而編。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/20210224-Default.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “http://dict.concised.moe.edu.tw/jbdic/”
}
]
}
]
}

國文好好玩

{
“MyObject”: [
{
“title”: “國文好好玩”,
“des”: “歡迎大家加入社群,一起討論、分享、創發讓國文好玩的學習活動。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/Group_-9.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “https://www.facebook.com/groups/1867454103496359/”
}
]
}
]
}

全國高國中國文科解題社團

{
“MyObject”: [
{
“title”: “全國高國中國文科解題社團”,
“des”: “國文科解題討論區,歡迎關心國文教育的夥伴、老師加入,集結眾人力量排解對試題的疑惑。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/Group_-9.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “https://www.facebook.com/groups/357512027640182/?fref=nf”
}
]
}
]
}