Wordwall-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Wordwall-數位填圖集”,
“des”: “依照各課知識點客製化線上遊戲,更提供多樣化、趣味化模板,輕鬆好玩,讓學習更添樂趣!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/wordwall.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “CH2”,
“category”: [
{
“name”: “圖3-2-8性平三法”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/20049423”
}
]
},
{
“name”: “CH3”,
“category”: [
{
“name”: “圖3-3-4親屬關係示意圖”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/20049556”
},
{
“name”: “圖3-3-5三種家庭基本型態的家庭樹”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/20049601”
},
{
“name”: “現代家庭多樣化的面貌”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/20049661”
}
]
},
{
“name”: “CH5”,
“category”: [
{
“name”: “圖3-5-14班會流程”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/20049423”
}
]
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://wordwall.net/”
}
]
}
]
}

Quizizz-3年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手! 電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1生活中的選擇”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a821e78bef30019f8d02c/1079ch1-”
},
{
“name”: “ch2價格與資源分配”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a847878bef30019f8d068/1079ch2-”
},
{
“name”: “ch3日常生活的交易”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a8651738dc6001a68b338/1079ch3-”
},
{
“name”: “ch4市場競爭”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a8911738dc6001a68b3d8/1079ch4-”
},
{
“name”: “ch5貨幣的使用”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a8af278bef30019f8d19d/1079ch5-”
},
{
“name”: “ch6社會中的勞動參與”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a8dbf738dc6001a68b4a3/1079ch6-”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1科技發展”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a3b7f9fd5cc3810005c2ae9”
},
{
“name”: “ch2跨越國界的貿易”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6e9c4be80ed001b91757a”
},
{
“name”: “ch3全球化的影響與挑戰”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6f5d96d3e6e001a990641”
},
{
“name”: “ch4國際參與”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a618efeeb23ff001c2bc4bb”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-2年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手! 電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “2上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1國家與民主治理”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6b9e0a78bef30019f90473/1078ch1-”
},
{
“name”: “ch2憲法與人權保障”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6ba0cb738dc6001a68e796/1078ch2-”
},
{
“name”: “ch3憲法與權力分立”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6ba2b5738dc6001a68e81a/1078ch3-”
},
{
“name”: “ch4中央政府”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6ba4be738dc6001a68e894/1078ch4-”
},
{
“name”: “ch5地方政府”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6ba80b78bef30019f906e3/1078ch5-”
},
{
“name”: “ch6政治參與”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6bab29738dc6001a68ea4b/1078ch6-”
}
]
},
{
“name”: “2下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1生活中的契約”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad7fe0cfd0e15001ba38cff”
},
{
“name”: “ch2民事糾紛的解決”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad7ff992416f9001a51354d”
},
{
“name”: “ch3刑法與刑罰”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad80224fd0e15001ba38f6d”
},
{
“name”: “ch4刑事訴訟”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad8048c5fc15e001acb4977”
},
{
“name”: “ch5行政法規與行政救濟”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad8243f5fc15e001acb5778”
},
{
“name”: “ch6兒少權益的維護”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad8297a5fc15e001acb5999”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手! 電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1公民與公民德性”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6be1fc738dc6001a68f5b0/1077ch1-”
},
{
“name”: “ch2人性尊嚴與人權保障”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6be463738dc6001a68f61f/1077ch2-”
},
{
“name”: “ch3家庭生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6be9db78bef30019f914e6/1077ch3-”
},
{
“name”: “ch4平權家庭”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6bec28738dc6001a68f776/1077ch4-”
},
{
“name”: “ch5學生權利與校園生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6bee56738dc6001a68f7b4/1077ch5-”
},
{
“name”: “ch6部落與公民參與”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6bf08d78bef30019f915d5/1077ch6-”
}
]
},
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1社會中的多元文化”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6e9d6fadf32001fbb00d8”
},
{
“name”: “ch2社會規範”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6f01dfadf32001fbb034b”
},
{
“name”: “ch3團體與志願結社”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6f384be80ed001b9179b0”
},
{
“name”: “ch4民主社會中的公共意見”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5a6058db3ac411197c224727”
},
{
“name”: “ch5社會中的公平正義”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6f7e4f7e488001c28a12d”
},
{
“name”: “ch6社會安全與國家責任”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad6f9e2d29835001a017465”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-新綱歷屆試題-3年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz-歷屆試題(新綱)”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手! 電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1生活中的選擇”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110dba0c78b1a001ba8bc07”
},
{
“name”: “ch2價格與資源分配”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110dc9ce8851d001bab3c95”
},
{
“name”: “ch3日常生活的交易”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110dda97fab8c001bb58d5f”
},
{
“name”: “ch4市場競爭”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110f100388b79001b876db7”
},
{
“name”: “ch5貨幣的使用”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110e1ab8e9558002036b44f”
},
{
“name”: “ch6社會中的勞動參與”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110e3df3ac00f001b93e000”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1科技發展”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/61d4011d3e965d001d7f8a17”
},
{
“name”: “ch3全球化的影響與挑戰”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/61d4027e3e965d001d7f8bfa”
},
{
“name”: “ch4國際參與”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/61d404fb3e965d001d7f8f96”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-新綱歷屆試題-2年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz-歷屆試題(新綱)”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手! 電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “2上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1國家與民主治理”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110c4653d559f001b02ee75”
},
{
“name”: “ch2憲法與人權保障”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110c5f3594f79001c05aa6c”
},
{
“name”: “ch3憲法與權力分立”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110e734e9b064001c82c005”
},
{
“name”: “ch4中央政府”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110c9aca3f1c7001bab4107”
},
{
“name”: “ch5地方政府”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110cc7c75f2f9001b077ee9”
},
{
“name”: “ch6政治參與”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110ceb6c30f2b001ba02e5f”
}
]
},
{
“name”: “2下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1生活中的契約”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600f822f29382d001ffabebb”
},
{
“name”: “ch2民事糾紛的解決”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600f8422ab2b360021bbeb2e”
},
{
“name”: “ch3刑法與刑罰”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600f8658a457f3001ba1f1c7”
},
{
“name”: “ch4刑事訴訟”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600f8826bb67e4001b1fae51”
},
{
“name”: “ch5行政法規與行政救濟”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600f8b537509fd001b1c3460”
},
{
“name”: “ch6兒少權益的維護”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600f8e9b7432ac001b2d7fc3”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-新綱歷屆試題-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz-歷屆試題(新綱)”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手! 電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1公民與公民德性”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110bac33e7ab6001b740377”
},
{
“name”: “ch2人性尊嚴與人權保障”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110e5ab72bee5001bcab2d8”
},
{
“name”: “ch3家庭生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110bc171d731c001b482f7c”
},
{
“name”: “ch4平權家庭”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110bfc40dfba3001ccb28be”
},
{
“name”: “ch5學生權利與校園生活”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110c1efe70e17001c40ae83”
}
]
},
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1社會中的多元文化”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600e6ec980a9a9001bd33744”
},
{
“name”: “ch2社會規範”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600e75a8ca5692001c4ce215”
},
{
“name”: “ch3團體與志願結社”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600e7665a2049a001b8b7195”
},
{
“name”: “ch4民主社會中的公共意見”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600e77ac84d491001b5eb664”
},
{
“name”: “ch5社會中的公平正義”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600e7956b7d75b001c51144b”
},
{
“name”: “ch6社會安全與國家責任”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600e7a6c7e1f0e001ce5554b”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

Wordwall-2年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Wordwall-數位填圖集”,
“des”: “依照各課知識點客製化線上遊戲,更提供多樣化、趣味化模板,輕鬆好玩,讓學習更添樂趣!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/wordwall.png”,
“category”: [
{
“name”: “2上”,
“category”: [
{
“name”: “CH3”,
“category”: [
{
“name”: “圖4-3-4五權分立示意圖”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/20049833”
}
]
},
{
“name”: “CH4”,
“category”: [
{
“name”: “圖4-4-6行政院14部架構圖”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/20049919”
},
{
“name”: “表4-4-1立法院的各項提案權與決議方式”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/20049986”
},
{
“name”: “我國重要官員的產生方式”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/20050077”
}
]
}
]
},
{
“name”: “2下”,
“category”: [
{
“name”: “CH3”,
“category”: [
{
“name”: “圖3-3-8民事與刑事責任的年齡比較圖”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/11213943”
}
]
},
{
“name”: “CH4”,
“category”: [
{
“name”: “圖3-4-14刑事訴訟庭配置示意圖”,
“link”: “https://wordwall.net/resource/12059847”
}
]
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://wordwall.net/”
}
]
}
]
}

Quizlet-3年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizlet”,
“des”: “免費的頂尖單詞卡應用程式,多元練習模式幫助學習及記憶。 翰林為您建好各課學習集內容,開啟網頁、APP即能輕鬆自學和自我檢測。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1生活中的選擇”,
“link”: “https://quizlet.com/_52qjdw”
},
{
“name”: “ch2價格與資源分配”,
“link”: “https://quizlet.com/_52qjn8”
},
{
“name”: “ch3日常生活的交易”,
“link”: “https://quizlet.com/_52qksr”
},
{
“name”: “ch4市場競爭”,
“link”: “https://quizlet.com/_52ql8m”
},
{
“name”: “ch5貨幣的使用”,
“link”: “https://quizlet.com/_52qle4”
},
{
“name”: “ch6社會中的勞動參與”,
“link”: “https://quizlet.com/_52qlll”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1科技發展”,
“link”: “https://quizlet.com/_48cd4r”
},
{
“name”: “ch2跨越國界的貿易”,
“link”: “https://quizlet.com/_4o3tui”
},
{
“name”: “ch3全球化的影響與挑戰”,
“link”: “https://quizlet.com/_4o3tvs”
},
{
“name”: “Ch4國際參與”,
“link”: “https://quizlet.com/_4b75wi”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizlet.com/”
}
]
}
]
}

Quizlet-2年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizlet”,
“des”: “免費的頂尖單詞卡應用程式,多元練習模式幫助學習及記憶。 翰林為您建好各課學習集內容,開啟網頁、APP即能輕鬆自學和自我檢測。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “2上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1國家與民主治理”,
“link”: “https://quizlet.com/_52v8do”
},
{
“name”: “ch2憲法與人權保障”,
“link”: “https://quizlet.com/_52v8iy”
},
{
“name”: “ch3憲法與權力分立”,
“link”: “https://quizlet.com/_52v8ng”
},
{
“name”: “ch4中央政府”,
“link”: “https://quizlet.com/_52v8xt”
},
{
“name”: “ch5地方政府”,
“link”: “https://quizlet.com/_52v9pd”
},
{
“name”: “ch6政治參與”,
“link”: “https://quizlet.com/_52v9ww”
}
]
},
{
“name”: “2下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1生活中的契約”,
“link”: “https://quizlet.com/_4o3uph”
},
{
“name”: “ch2民事糾紛的解決”,
“link”: “https://quizlet.com/_4o3ure”
},
{
“name”: “ch3刑法與刑罰”,
“link”: “https://quizlet.com/_4o3v74”
},
{
“name”: “ch4刑事訴訟”,
“link”: “https://quizlet.com/_4o3v8l”
},
{
“name”: “ch5行政法規與行政救濟”,
“link”: “https://quizlet.com/_4o3va0”
},
{
“name”: “ch6兒少權益的維護”,
“link”: “https://quizlet.com/_4o3vbm”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizlet.com/”
}
]
}
]
}