Quizlet-3年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizlet”,
“des”: “免費的頂尖單詞卡應用程式,多元練習模式幫助學習及記憶。翰林為您建好各課學習集內容,開啟網頁、APP即能輕鬆自學和自我檢測。。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_故鄉的桂花雨”,
“link”: “https://quizlet.com/306118632/107_9l01-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L02_生於憂患死於安樂”,
“link”: “https://quizlet.com/306119818/107_9l02-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L03_詞選”,
“link”: “https://quizlet.com/306120394/107_9l03-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L04_土”,
“link”: “https://quizlet.com/306120714/107_9l04-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L05_良馬對”,
“link”: “https://quizlet.com/306120902/107_9l05-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L06_大明湖”,
“link”: “https://quizlet.com/306121240/107_9l06-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L07_習慣說”,
“link”: “https://quizlet.com/306121756/107_9l07-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L08_青鳥就在身邊”,
“link”: “https://quizlet.com/306121998/107_9l08-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L09_與宋元思書”,
“link”: “https://quizlet.com/306122260/107_9l09-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L10_豬血糕”,
“link”: “https://quizlet.com/306122548/107_9l10-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L11_寄弟墨書”,
“link”: “https://quizlet.com/306127122/107_9l11-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L12_射鵰英雄傳──智鬥書生”,
“link”: “https://quizlet.com/306127638/107_9l12-flash-cards/&quot”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_鄒忌諷齊王納諫”,
“link”: “https://quizlet.com/357491441/107%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_9%E4%B8%8Bl01%E9%84%92%E5%BF%8C%E8%AB%B7%E9%BD%8A%E7%8E%8B%E7%B4%8D%E8%AB%AB-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L02_管好舌頭”,
“link”: “https://quizlet.com/357491920/107%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_9%E4%B8%8Bl02%E7%AE%A1%E5%A5%BD%E8%88%8C%E9%A0%AD-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L03_元曲選”,
“link”: “https://quizlet.com/357492345/107%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_9%E4%B8%8Bl03%E5%85%83%E6%9B%B2%E9%81%B8%E4%B8%80%E5%A4%A9%E6%B7%A8%E6%B2%99%E4%BA%8C%E6%B2%89%E9%86%89%E6%9D%B1%E9%A2%A8-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L04_石滬”,
“link”: “https://quizlet.com/357492655/107%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_9%E4%B8%8Bl04%E7%9F%B3%E6%BB%AC-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L05_座右銘”,
“link”: “https://quizlet.com/357493082/107%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_9%E4%B8%8Bl05%E5%BA%A7%E5%8F%B3%E9%8A%98-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L06_求知若渴,永保傻勁──賈伯斯的人生三堂課”,
“link”: “https://quizlet.com/357493535/107%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_9%E4%B8%8Bl06%E6%B1%82%E7%9F%A5%E8%8B%A5%E6%B8%B4%E6%B0%B8%E4%BF%9D%E5%82%BB%E5%8B%81%E8%B3%88%E4%BC%AF%E6%96%AF%E7%9A%84%E4%BA%BA%E7%94%9F%E4%B8%89%E5%A0%82%E8%AA%B2-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L07_大鼠”,
“link”: “https://quizlet.com/357494894/107%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_9%E4%B8%8Bl07%E5%A4%A7%E9%BC%A0-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L08_與荒野相遇”,
“link”: “https://quizlet.com/357495350/107%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_9%E4%B8%8Bl08%E8%88%87%E8%8D%92%E9%87%8E%E7%9B%B8%E9%81%87-flash-cards/&quot”
},
{
“name”: “L09_運動家的風度”,
“link”: “https://quizlet.com/357495674/107%E7%BF%B0%E6%9E%97%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87_9%E4%B8%8Bl09%E6%A3%92%E7%90%83%E9%9D%88%E9%AD%82%E5%AD%B8-flash-cards/&quot”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizlet.com/”
}
]
}
]
}

Kahoot-編輯區-3年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Kahoot-編輯區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “3上課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_故鄉的桂花雨”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/109-9l01/e1eb1727-7414-456c-ba3e-9bd2770c9c5b”
},
{
“name”: “L02_生於憂患死於安樂”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-9l02/bc5bef6d-ce62-4228-95d0-9d56e4bd35bc”
},
{
“name”: “L03_詞選”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-9l03/e4b85b87-34ab-409d-82c5-485407499ce6”
},
{
“name”: “L04_土”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-9l04/988d1bbf-4dab-409f-98be-a50b6367fa1d”
},
{
“name”: “L05_良馬對”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-9l05/c79f9e56-18cd-46cd-a983-81c4b573adf0”
},
{
“name”: “L06_大明湖”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-9l06/2f3172dc-4868-4ccc-b77d-c5768f93e4de”
},
{
“name”: “L07_習慣說”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-9l07/fe55435c-aeee-471a-b577-30d6e046f522”
},
{
“name”: “L08_青鳥就在身邊”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-9l08/09e6dc22-7841-4e04-94bb-bc17d46fe594”
},
{
“name”: “L09_與宋元思書”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-9l09/150f3a9f-d1a5-4478-99cb-234828a71338”
},
{
“name”: “L10_豬血糕”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-9l10/86b88bd5-10f6-49a1-b8e0-d152fbd0bf40”
},
{
“name”: “L11_寄弟墨書”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-9l11/4a1417c9-8352-45e6-9484-7f61f47913ca”
},
{
“name”: “L12_射鵰英雄傳──智鬥書生”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/107-9l12/6470447d-eac5-4190-8223-df5cdd642896”
}
]
},
{
“name”: “3下課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_鄒忌諷齊王納諫”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-9l01/7dd80079-bf36-4e24-939f-99b38eb7c097”
},
{
“name”: “L02_管好舌頭”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-9l02/5d45ce62-8f80-40a4-8e82-9c0016ae20ef”
},
{
“name”: “L03_元曲選”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-9l03/70a47f80-810e-467d-892a-38b4e5718854”
},
{
“name”: “L04_石滬”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-9l04/acfb6799-1c90-40fd-86c2-ba24177356c2”
},
{
“name”: “L05_座右銘”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-9l05/c0587f81-7e55-4720-92dd-d33eb15570ed”
},
{
“name”: “L06_求知若渴,永保傻勁──賈伯斯的人生三堂課”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-9l06/8f4b6a09-c7d5-43a5-8654-7d8bde53bcf1”
},
{
“name”: “L07_大鼠”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-9l07/cf34e7fe-811e-4219-a8e2-94de37ee9c1b”
},
{
“name”: “L08_與荒野相遇”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-9l08/06ab0e1f-a1f7-4dd6-896a-e4fa3f49dce2”
},
{
“name”: “L09_運動家的風度”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-9l09/337a15f3-4cc0-4315-b199-96632ce17b8c”
},
{
“name”: “L10_羅密歐與茱麗葉樓臺會”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/109-9l10/d75775cf-9309-4565-abe1-e1e9d7f32aa9”
}
]
},
{
“name”: “3下閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_鄒忌諷齊王納諫”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/9l01/31035600-26d5-489f-a862-b7109cbe4047”
},
{
“name”: “L02_管好舌頭”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/9l02/91909fb7-58bf-458e-b6ea-7dfc4e609816”
},
{
“name”: “L03_元曲選”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/9l03/c1882d2e-c47c-4097-9203-d8f9d3de433f”
},
{
“name”: “L04_石滬”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/9l04/5bb7da07-9a47-4078-bd74-768666f56bde”
},
{
“name”: “L05_座右銘”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/9l05/2e78403a-50c4-4a70-9a32-468bc63dffa8”
},
{
“name”: “L06_求知若渴,永保傻勁──賈伯斯的人生三堂課”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/9l06/cb60c7e5-b3d5-4190-98aa-9c6127529b7e”
},
{
“name”: “L07_大鼠”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/9l07/c4a3fb53-69e8-49f3-aa9f-cf99a0657964”
},
{
“name”: “L08_與荒野相遇”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/9l08/5cc4006b-9c60-4326-a1c9-1047c475fd03”
},
{
“name”: “L09_運動家的風度”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/9l09/ae874879-3277-4810-b617-2e8a8a8a9229”
},
{
“name”: “L10_羅密歐與茱麗葉樓臺會”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/9l10/90cdd8cf-a99e-4b77-adfd-e6ef49808fd2”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

Kahoot-互動區-3年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Kahoot-互動區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “3上課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_故鄉的桂花雨”,
“link”: “https://play.kahoot.it/v2/?quizId=e1eb1727-7414-456c-ba3e-9bd2770c9c5b”
},
{
“name”: “L02_生於憂患死於安樂”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=bc5bef6d-ce62-4228-95d0-9d56e4bd35bc”
},
{
“name”: “L03_詞選”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=e4b85b87-34ab-409d-82c5-485407499ce6”
},
{
“name”: “L04_土”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=988d1bbf-4dab-409f-98be-a50b6367fa1d”
},
{
“name”: “L05_良馬對”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=c79f9e56-18cd-46cd-a983-81c4b573adf0”
},
{
“name”: “L06_大明湖”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=2f3172dc-4868-4ccc-b77d-c5768f93e4de”
},
{
“name”: “L07_習慣說”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=fe55435c-aeee-471a-b577-30d6e046f522”
},
{
“name”: “L08_青鳥就在身邊”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=09e6dc22-7841-4e04-94bb-bc17d46fe594”
},
{
“name”: “L09_與宋元思書”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=150f3a9f-d1a5-4478-99cb-234828a71338”
},
{
“name”: “L10_豬血糕”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=86b88bd5-10f6-49a1-b8e0-d152fbd0bf40”
},
{
“name”: “L11_寄弟墨書”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=4a1417c9-8352-45e6-9484-7f61f47913ca”
},
{
“name”: “L12_射鵰英雄傳──智鬥書生”,
“link”: “https://play.kahoot.it/#/?quizId=6470447d-eac5-4190-8223-df5cdd642896”
}
]
},
{
“name”: “3下課文”,
“category”: [
{
“name”: “L01_鄒忌諷齊王納諫”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09012”
},
{
“name”: “L02_管好舌頭”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09022”
},
{
“name”: “L03_元曲選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09032”
},
{
“name”: “L04_石滬”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09042”
},
{
“name”: “L05_座右銘”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09052”
},
{
“name”: “L06_求知若渴,永保傻勁──賈伯斯的人生三堂課”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09062”
},
{
“name”: “L07_大鼠”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09072”
},
{
“name”: “L08_與荒野相遇”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09082”
},
{
“name”: “L09_運動家的風度”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09092”
},
{
“name”: “L10_羅密歐與茱麗葉樓臺會”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch09102”
}
]
},
{
“name”: “3下閱讀饗宴”,
“category”: [
{
“name”: “L01_鄒忌諷齊王納諫”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0901r2”
},
{
“name”: “L02_管好舌頭”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0902r2”
},
{
“name”: “L03_元曲選”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0903r2”
},
{
“name”: “L04_石滬”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0904r2”
},
{
“name”: “L05_座右銘”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0905r2”
},
{
“name”: “L06_求知若渴,永保傻勁──賈伯斯的人生三堂課”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0906r2”
},
{
“name”: “L07_大鼠”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0907r2”
},
{
“name”: “L08_與荒野相遇”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0908r2”
},
{
“name”: “L09_運動家的風度”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0909r2”
},
{
“name”: “L10_羅密歐與茱麗葉樓臺會”,
“link”: “http://url.hle.com.tw/ch0910r2”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

Quizizz-3年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!\n電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “9上”,
“category”: [
{
“name”: “L01_故鄉的桂花雨”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5e808f264afd0019911c84/107-9l01”
},
{
“name”: “L02_生於憂患死於安樂”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5e8210264afd0019911cca/107-9l02”
},
{
“name”: “L03_詞選”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5e835c264afd0019911d12/107-9l03”
},
{
“name”: “L04_土”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5e84f55388af0019e60349/107-9l04”
},
{
“name”: “L05_良馬對”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5e8671264afd0019911ddd/107-9l05”
},
{
“name”: “L06_大明湖”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fbe241a725c001acb3821/107-9l06”
},
{
“name”: “L07_習慣說”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fbfc81a725c001acb38cc/107-9l07”
},
{
“name”: “L08_青鳥就在身邊”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fc18747e2d20019093c4b/107-9l08”
},
{
“name”: “L09_與宋元思書”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fc38a15451b0019a8c022/107-9l09”
},
{
“name”: “L10_豬血糕”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fc51e15451b0019a8c089/107-9l10”
},
{
“name”: “L11_寄弟墨書”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fc66147e2d20019093dd8/107-9l11”
},
{
“name”: “L12_射鵰英雄傳──智鬥書生”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fc93247e2d20019093ea4/107-9l12”
}
]
},
{
“name”: “9下”,
“category”: [
{
“name”: “L01_鄒忌諷齊王納諫”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad83c8c2416f9001a514f76”
},
{
“name”: “L02_管好舌頭”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad844f55fc15e001acb6442”
},
{
“name”: “L03_元曲選”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad848c4a86826001a091186”
},
{
“name”: “L04_石滬”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad84de1a86826001a0913f0”
},
{
“name”: “L05_座右銘”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad850cc5fc15e001acb6992”
},
{
“name”: “L06_求知若渴,永保傻勁──賈伯斯的人生三堂課”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad853462416f9001a5159f8”
},
{
“name”: “L07_大鼠”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad855a1a86826001a0917d2”
},
{
“name”: “L08_與荒野相遇”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad861a3a86826001a091c72”
},
{
“name”: “L09_運動家的風度”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad863aa5fc15e001acb7121”
},
{
“name”: “L10_羅密歐與茱麗葉樓臺會”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5ad865ac2416f9001a516155”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

親子天下-翻轉教育

{
“MyObject”: [
{
“title”: “親子天下-翻轉教育”,
“des”: “「翻轉教育」網站提供關心教育的讀者及教育夥伴一個公開的資訊平台,持續推動教育改變的可能。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/images-3-1.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “https://flipedu.parenting.com.tw/”
}
]
}
]
}

青年期刊

{
“MyObject”: [
{
“title”: “青年期刊”,
“des”: “全台唯一學生文學雜誌,提供各縣市青年期刊投稿資訊,徵求各路好手投入創作行列。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/20210224-Default.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “http://www.my.org.tw/”
}
]
}
]
}

數位讀寫網

{
“MyObject”: [
{
“title”: “數位讀寫網”,
“des”: “「數位讀寫網」是可靠、免費且開放的國語文閱讀學習平台,提供「基礎讀寫」、「深度讀寫」及「線上探究」等互動式學習資源。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/20210224-Default.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “https://eliteracy.twnread.org.tw/default.aspx”
}
]
}
]
}

國語辭典簡編本

{
“MyObject”: [
{
“title”: “國語辭典簡編本”,
“des”: “國語辭典簡編本是教育部國語會繼重編國語辭典修訂本後,所編輯的一部國語文工具書。針對中小學生及外國人士學習國語文的需求而編。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/20210224-Default.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “http://dict.concised.moe.edu.tw/jbdic/”
}
]
}
]
}

國文好好玩

{
“MyObject”: [
{
“title”: “國文好好玩”,
“des”: “歡迎大家加入社群,一起討論、分享、創發讓國文好玩的學習活動。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/Group_-9.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “https://www.facebook.com/groups/1867454103496359/”
}
]
}
]
}

全國高國中國文科解題社團

{
“MyObject”: [
{
“title”: “全國高國中國文科解題社團”,
“des”: “國文科解題討論區,歡迎關心國文教育的夥伴、老師加入,集結眾人力量排解對試題的疑惑。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2021/02/Group_-9.png”,
“link”: [
{
“name”: “前往”,
“link”: “https://www.facebook.com/groups/357512027640182/?fref=nf”
}
]
}
]
}