Quizlet-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizlet”,
“des”: “免費的頂尖單詞卡應用程式,多元練習模式幫助學習及記憶。翰林為您建好各課學習集內容,開啟網頁、APP即能輕鬆自學和自我檢測。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “實驗室常用器材”,
“link”: “https://quizlet.com/_5335w5?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH1-1多彩多姿的生命世界”,
“link”: “https://quizlet.com/_52keez?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH1-2探究自然的科學方法”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kel9?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH1-3複式顯微鏡”,
“link”: “https://quizlet.com/_a2rtao?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH1-3解剖顯微鏡”,
“link”: “https://quizlet.com/_a2ru23?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH2-1細胞的形態與功能”,
“link”: “https://quizlet.com/_a2ruyn?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH2-2細胞的構造-動植物細胞的共有構造”,
“link”: “https://quizlet.com/_52keo8?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH2-2電子顯微鏡下的動物細胞”,
“link”: “https://quizlet.com/_52keqs?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH2-2電子顯微鏡下的植物細胞”,
“link”: “https://quizlet.com/_52keuu?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH2-2動、植物細胞的主要構造與功能”,
“link”: “https://quizlet.com/_52keyn?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH2-3物質進出細胞的方式”,
“link”: “https://quizlet.com/_52khg2?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH2-4動物體的組成層次”,
“link”: “https://quizlet.com/_52khia?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH2-4植物體的組成層次”,
“link”: “https://quizlet.com/_52khka?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH3-1無法產生能量的養分”,
“link”: “https://quizlet.com/_8knur9?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH3-2酵素的功能與特性”,
“link”: “https://quizlet.com/_52khwy?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH3-2人體內的酵素活性”,
“link”: “https://quizlet.com/_8knvt7?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH3-3葉片的構造”,
“link”: “https://quizlet.com/_52khzm?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH3-3光合作用的過程”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kkm0?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH3-4消化腺、消化液和功能”,
“link”: “https://quizlet.com/_8knyem?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH3-4各種營養成分與小分子”,
“link”: “https://quizlet.com/_8kny5j?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH3-4人體的消化器官”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kinz?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH4-1木材與樹皮”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kipy?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH4-2植物體內物質的運輸”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kiy6?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH4-3心臟”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kizv?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH4-3動脈、靜脈與微血管”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kj2f?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH4-3人體內三種血球的特性”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kj6n?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH4-4人體心血管系統的循環”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kj9w?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH4-4人體的淋巴系統”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kje9?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH4-4人體淋巴系統的循環”,
“link”: “https://quizlet.com/_8kpyof?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH5-1人體的受器”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kjg3?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH5-2神經細胞與神經纖維”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kjiy?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH5-2人體的神經系統”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kjjz?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH5-2人體的中樞神經”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kjlq?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH5-2反射動作”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kjor?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH5-3人體的內分泌系統”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kjs8?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH5-4動物的本能行為”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kjwl?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH5-4動物的學習行為”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kk02?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH5-4植物的感應”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kk1l?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH6-1人體的呼吸系統”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kk3l?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH6-1呼吸作用與光合作用的概念”,
“link”: “https://quizlet.com/_8kpvfk?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH6-1人體的呼吸運動”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kk5g?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH6-2不同生物排泄的含氮廢物比較”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kk7a?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH6-2人體的泌尿系統”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kk9i?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH6-3外溫與內溫動物的比較”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kkbk?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH6-3人體內的體溫調節”,
“link”: “https://quizlet.com/_52kkda?x=1jqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH6-3人體內的血糖調節”,
“link”: “https://quizlet.com/_8kpxcu?x=1qqt&i=ywgmy”
},
{
“name”: “CH6-3血糖的恆定”,
“link”: “https://quizlet.com/_a2sgpn?x=1jqt&i=ywgmy”
}
]
},
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “CH1-2生物的無性生殖方式”,
“link”: “https://quizlet.com/_3972ul”
},
{
“name”: “CH1-2無性生殖的種類”,
“link”: “https://quizlet.com/_4cxhir”
},
{
“name”: “CH2-1棋盤方格法”,
“link”: “https://quizlet.com/_4cxhp9”
},
{
“name”: “CH2-1基因與染色體”,
“link”: “https://quizlet.com/_4cxi1w”
},
{
“name”: “CH2-2人類的ABO血型”,
“link”: “https://quizlet.com/_4cxl9v”
},
{
“name”: “CH2-2人類的遺傳”,
“link”: “https://quizlet.com/_4cxi5p”
},
{
“name”: “CH2-4桃莉羊的複製過程”,
“link”: “https://quizlet.com/_4cxlg8”
},
{
“name”: “CH3-2植物的演化”,
“link”: “https://quizlet.com/_4cxnfx”
},
{
“name”: “CH3-2脊椎動物的演化”,
“link”: “https://quizlet.com/_4cxnk5”
},
{
“name”: “CH3-2古生代的動物”,
“link”: “https://quizlet.com/_4cxnn5”
},
{
“name”: “CH3-2中生代的動物”,
“link”: “https://quizlet.com/_4cxot8”
},
{
“name”: “CH3-2新生代的動物”,
“link”: “https://quizlet.com/_7ta1yw?x=1jqt”
},
{
“name”: “CH3-3生物的五界與其分類”,
“link”: “https://quizlet.com/_3973ri”
},
{
“name”: “CH4-2植物界的分類”,
“link”: “https://quizlet.com/_7ta6vd?x=1jqt”
},
{
“name”: “CH4-3動物界的分類”,
“link”: “https://quizlet.com/_7ta3pv?x=1jqt”
},
{
“name”: “CH4-3動物界”,
“link”: “https://quizlet.com/_3974uk”
},
{
“name”: “CH5-3碳循環”,
“link”: “https://quizlet.com/_46v292”
},
{
“name”: “CH5-4陸域生態系”,
“link”: “https://quizlet.com/_46v2kj”
},
{
“name”: “CH5-4水域生態系”,
“link”: “https://quizlet.com/_46v2tt”
},
{
“name”: “CH6-2生物放大作用”,
“link”: “https://quizlet.com/_7taczi?x=1jqt”
},
{
“name”: “CH6-3臺灣的國家公園”,
“link”: “https://quizlet.com/_3975at”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizlet.com/”
}
]
}
]
}

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *