Kahoot-編輯區-2年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Kahoot-編輯區”,
“des”: “趣味性的即時反饋系統平台,讓學生從遊戲中愉快學習,驗收學習結果超便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “2上”,
“category”: [
{
“name”: “U1”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8-unit1-vocabulary/68fc7db7-d91e-4051-8063-5be6ab84c488”
},
{
“name”: “文法:用How或What詢問天氣、描述天氣狀況”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u1-howwhat/62270452-7bb7-475c-9e01-60b40ba2d6b9”
},
{
“name”: “文法:授與動詞”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u1/acdd6088-a266-4a34-94c9-f66294a13c16”
},
{
“name”: “文法:所有格代名詞”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u1/fe6e48f7-10f8-4905-9f2f-91d2aad6a536”
}
]
},
{
“name”: “U2”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8-unit2-vocabulary/fa1c3d66-fe42-4101-8ebe-43a1caa16c0b”
},
{
“name”: “文法:從屬連接詞:after、before、when”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u2-afterbeforewhen/2e222d3c-e374-4221-8a9f-958e4cb011ae”
}
]
},
{
“name”: “Review 1”,
“category”: [
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8review-1/cd314c30-8dcc-42e6-90b2-67215ae5df34”
}
]
},
{
“name”: “U3”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8-unit3-vocabulary/c6b6bf75-9da5-4cd7-b34e-20c6a42f13b0”
},
{
“name”: “文法:過去進行式與過去式的連用”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u3/986d5de3-461f-40c7-81fc-ac7f52f1d200”
},
{
“name”: “文法:時間的逆讀法”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u3/5881c971-f1df-429e-b0d0-d88cfdfd4a05”
}
]
},
{
“name”: “U4”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8-unit4-vocabulary/6995b6c8-3de3-4988-8b6b-4e8199090bf6”
},
{
“name”: “文法:不定詞或動名詞當動詞的受詞、動名詞當介系詞的受詞”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u4/fed465a5-8ccb-437e-bca6-e8ae5bedd13a”
},
{
“name”: “文法:動名詞當主詞、虛主詞it”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u4-it/a88ff4ac-3879-4627-8f09-e6d7f596d4da”
}
]
},
{
“name”: “Review 2”,
“category”: [
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8review-2/4594a5e2-4fbf-4a57-a198-b5cd8a367f86”
}
]
},
{
“name”: “U5”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8-unit5-vocabulary/5be5626f-1913-415b-ac6d-88617adb119d”
},
{
“name”: “文法:表達交通方式”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u5/a0d2f91c-249f-49b3-877f-0bcb317b91c3”
},
{
“name”: “文法:指示方向用語”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u5/f528a90d-e3a5-493d-ae9d-5cba8fe62b76”
}
]
},
{
“name”: “U6”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8-unit6-vocabulary/2878ca43-2f49-4636-84ea-48f285b743dc”
},
{
“name”: “文法:未來式”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u6/bc4d81d0-dea5-4102-92a4-a2982506f9d7”
},
{
“name”: “文法:花費金錢&花費時間”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8u6/20453168-a7a2-451d-ae9c-02adfe9b21b2”
}
]
},
{
“name”: “Review 3”,
“category”: [
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8review-3/220c9a4d-1126-43ac-8d8b-8b1c8d2b4828”
}
]
},
{
“name”: “Culture & Festival”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/share/8-culture-festival-vocabulary/3a4523c3-7988-4486-aa57-772dfb874b76”
}
]
}
]
},
{
“name”: “2下”,
“category”: [
{
“name”: “U1”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/0da48e97-4bf8-4330-b4e1-c43f13de7284”
},
{
“name”: “文法:形容詞比較級”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/06440a56-f554-4489-805b-4843933dad2d”
},
{
“name”: “文法:連綴動詞”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/c143b730-4f9c-49ee-99fc-2890a72bf64c”
}
]
},
{
“name”: “U2”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/1e381e57-08ab-4745-be51-7b5d2c631fb5”
},
{
“name”: “文法:形容詞最高級”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/00274e1c-e9c2-4f22-9d72-ed18910604de”
}
]
},
{
“name”: “Review 1”,
“category”: [
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/b89a4e1c-22e1-4e17-b24f-7a9cc78ba627”
}
]
},
{
“name”: “U3”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/50bbba96-9a69-4bb8-9c10-7a5799a21989”
},
{
“name”: “文法:情狀副詞、副詞比較級&最高級”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/44f4b8ac-e34c-45ab-ba14-3067c8d49efc”
},
{
“name”: “文法:使役動詞”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/3329ad84-3c73-4d8e-96f9-6b3876bfeecd”
}
]
},
{
“name”: “U4”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/5c320c3d-4543-40cf-a9f7-9b80c70586be”
},
{
“name”: “文法:感官動詞”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/f3ac9f22-b3e1-439b-9c3c-061be46bfb48”
},
{
“name”: “文法:助動詞should、must”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/699d4e1f-35d0-4d85-9f7d-ae237d84c2ff”
},
{
“name”: “文法:從屬連接詞if”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/0218594a-551d-4e55-b58a-b2f6be6a5dcb”
},
{
“name”: “文法:反身代名詞”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/9e3cfca5-32ba-4bdf-84c9-38c79013ef60”
}
]
},
{
“name”: “Review 2”,
“category”: [
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/5a1c58f1-3454-4b52-9b16-f79d0b5714d5”
}
]
},
{
“name”: “U5”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/8b91cec3-5d6e-4f64-8e78-a219898b0d80”
},
{
“name”: “文法:數量不定代名詞”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/d02a916e-7e34-4be7-bb6e-196aa831d091”
},
{
“name”: “文法:從屬連接詞although”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/84cd945a-9297-4147-a41c-beaa5aa73f82”
}
]
},
{
“name”: “U6”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/f46c38fa-3b63-4365-a904-2c0c587679de”
},
{
“name”: “文法:附加問句”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/7fa763eb-35f1-4fa5-a60d-993ff57e512a”
},
{
“name”: “文法:that名詞子句”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/16ffd5e2-c232-4294-a787-c3e443d5cebd”
}
]
},
{
“name”: “Review 3”,
“category”: [
{
“name”: “綜合測驗”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/dd8d3dcf-cc83-4af3-9186-587102c51d0c”
}
]
},
{
“name”: “Culture & Festival”,
“category”: [
{
“name”: “單字”,
“link”: “https://create.kahoot.it/details/6dae05c1-97dd-4beb-b27e-653e3a687bc1”
}
]
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://kahoot.com/”
}
]
}
]
}

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *