Quizizz-1年級

{
“MyObject”: [
{
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “CH1-1 正數與負數”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d5253e143781b001bb90fb1/1087ch1-1”
},
{
“name”: “CH1-2 正負數的加減”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d537c803c3272001a05199c/1087ch1-2”
},
{
“name”: “CH1-3 正負數的乘除”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d537fa06b0265001cc55ee3/1087ch1-3”
},
{
“name”: “CH1-4 指數記法與科學記號”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d5382ad9649d8001beb0327/1087ch1-4”
},
{
“name”: “CH2-1 質因數分解”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d539891dd8182001cdac29b/1087ch2-1”
},
{
“name”: “CH2-2 最大公因數與最小公倍數”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d539bc6d4d576001ad62307/1087ch2-2”
},
{
“name”: “CH2-3 分數的加減運算”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d53a8849649d8001beb7304/1087ch2-3”
},
{
“name”: “CH2-4 分數的乘除運算與指數律”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/611e09703cadf1001dce04fa”
},
{
“name”: “CH3-1 式子的運算”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d54b12c6e4331001e38514f/1087ch3-1”
},
{
“name”: “CH3-2 解一元一次方程式”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d54b392bf62f6001acc81e0/1087ch3-2”
},
{
“name”: “CH3-3 應用問題”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/62e774cf5e99b5001d8616c2?source=quiz_page”
},
{
“name”: “CH4 線對稱與三視圖”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d54bb53556b12001a6dc064/1087ch4”
}
]
},
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “CH1-1 二元一次方程式”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e2549d7e099b2001e5a57ce/1087ch1-1-”
},
{
“name”: “CH1-2 解二元一次聯立方程式”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e25748e90d748001b7fbf56/1087ch1-2-”
},
{
“name”: “CH1-3 應用問題”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e2658c403fa67001b39b676/1087ch1-3-”
},
{
“name”: “CH2-1 直角坐標平面”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e25194c1a7562001cdc560e/1087ch2-1-”
},
{
“name”: “CH2-2 二元一次方程式的圖形”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e2521cce65a1f001bc5efbe/1087ch2-2-”
},
{
“name”: “CH3-1 比例式”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e202361e0ed2c001e28510d/1087ch3-1-”
},
{
“name”: “CH3-2 正比與反比”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e202bad5444e9001ba329d6/1087ch3-2-”
},
{
“name”: “CH4-1-一元一次不等式的解及圖示”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e1fc87f534f7a001b4f063f/1087ch4-”
},
{
“name”: “CH4-2-解一元一次不等式及其應用”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/61cacff93b9ec4001da22c7c”
},
{
“name”: “CH5-1 統計圖表”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e1e7c09ea2693001cab7313/1087ch5-1-”
},
{
“name”: “CH5-2 平均數、中位數與眾數”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5e1fc8379b9224001cac617f/1087ch5-2-”
}
]
}
],
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *