Quizizz-3年級

{
“MyObject”: [
{
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “CH1-1 連比”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d48ebe474899d001b8d7097/1089ch1-1”
},
{
“name”: “CH1-2 比例線段”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d48f5b2c08ce8001ac0bd9d/1089ch1-2”
},
{
“name”: “CH1-3 相似多邊形”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d48f5b2c08ce8001ac0bd9d/1089ch1-2”
},
{
“name”: “CH1-4 相似三角形的應用與三角比”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/611a2f59a149c8001d8b67a1”
},
{
“name”: “CH2-1 點、線、圓”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d493433fde4eb001b86123c/1089ch2-1”
},
{
“name”: “CH2-2 圓心角與圓周角”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d493c311d5a3f001b7caba5/1089ch2-2”
},
{
“name”: “CH3-1 推理證明”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d50f849983205001a95aaed/1089ch3-1”
},
{
“name”: “CH3-2 三角形的心”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5d5248ca983205001a99c9c0/1089ch3-2”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “CH1-1 二次函數的圖形”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c513d43035ce4001bf328d3/1079ch1-1-”
},
{
“name”: “CH1-2 配方法與二次函數”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c5144ca3c2ad3001acd0bbd/1079ch1-2-”
},
{
“name”: “CH1-3 二次函數的應用問題”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c5148bd3c2ad3001acd2003/1079ch1-3-”
},
{
“name”: “CH2-1 柱體與錐體”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c514ae2cf3880001ab26862/1079ch2-1-”
},
{
“name”: “CH3-1 次數分配與資料展示”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c5154a97db6a40020626bd8/1079ch3-1-”
},
{
“name”: “CH3-2 資料的分析”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c5156c6cf3880001ab2aadb/1079ch3-2-”
},
{
“name”: “CH3-3 機率”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c5158d2cf3880001ab2b5dd/1079ch3-3-”
}
]
}
],
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利。”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *