Quizizz-1年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “1上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1-1_多彩多姿的生命世界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fdae147e2d20019094424/7ch1-1”
},
{
“name”: “ch1-2_探究自然的科學方法”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fdd6b47e2d200190944c9/7ch1-2”
},
{
“name”: “ch1-3_進入實驗室”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fdedb47e2d2001909452d/7ch1-3”
},
{
“name”: “ch2-1_生物體的基本單位”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5feec115451b0019a8cc49/7ch2-1”
},
{
“name”: “ch2-2_細胞的構造”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5ff00a47e2d20019094926/7ch2-2”
},
{
“name”: “ch2-3_物質進出細胞的方式”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5ff1651a725c001acb465c/7ch2-3”
},
{
“name”: “ch2-4_生物體的組成層次”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5ff2c715451b0019a8cd13/7ch2-4”
},
{
“name”: “ch3-1_食物中的養分與能量”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5ff47e15451b0019a8cd63/7ch3-1”
},
{
“name”: “ch3-2_酵素”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5ff6e61a725c001acb4731/7ch3-2”
},
{
“name”: “ch3-3_植物如何製造養分”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5ff87515451b0019a8cdf4/7ch3-3”
},
{
“name”: “ch3-4_人體如何獲得養分”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6109ac28fc4f001945ecd8/7ch3-4”
},
{
“name”: “ch4-1_植物的運輸構造”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b610f17de801c001957497b/7ch4-1”
},
{
“name”: “ch4-2_植物體內物質的運輸”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6110807c1c80001a4c75aa/7ch4-2”
},
{
“name”: “ch4-3_人體心血管系統的組成”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6111f77c1c80001a4c7619/7ch4-3”
},
{
“name”: “ch4-4_人體的循環系統”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b61143128fc4f001945efa5/7ch4-4”
},
{
“name”: “ch5-1_刺激與反應”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6115f8de801c0019574b49/7ch5-1”
},
{
“name”: “ch5-2_神經系統”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6118fdde801c0019574c30/7ch5-2”
},
{
“name”: “ch5-3_內分泌系統”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b611b1b28fc4f001945f1c3/7ch5-3”
},
{
“name”: “ch5-4_行為與感應”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b611cfb7c1c80001a4c794c/7ch5-4”
},
{
“name”: “ch6-1_呼吸與氣體的恆定”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b611f697c1c80001a4c79f1/7ch6-1”
},
{
“name”: “ch6-2_排泄與水分的恆定”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6120e628fc4f001945f369/7ch6-2”
},
{
“name”: “ch6-3_體溫的恆定與血糖的恆定”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6122797c1c80001a4c7af4/7ch6-3”
}
]
},
{
“name”: “1下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1-1_細胞的分裂”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c88661b82daea001ab866bd/7ch1-1”
},
{
“name”: “ch1-2_無性生殖”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c88662c12a938001b3fb3c4/7ch1-2”
},
{
“name”: “ch1-3_有性生殖”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c88663882daea001ab86710/7ch1-3”
},
{
“name”: “ch2-1_遺傳、基因與染色體”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c88677882daea001ab86a38/7ch2-1”
},
{
“name”: “ch2-2_人類的遺傳”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c886e32886a96001e09300a/7ch2-2”
},
{
“name”: “ch2-3_突變與遺傳疾病”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c8876dc886a96001e0948fd/7ch2-3”
},
{
“name”: “ch2-4_生物技術”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c887ed982daea001ab8a1d3/7ch2-4”
},
{
“name”: “ch3-1_化石”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c80c0ccb43a50001bb88662/7ch3-1”
},
{
“name”: “ch3-2_生物的演化”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c80cb7cb43a50001bb8b0fe/7ch3-2”
},
{
“name”: “ch3-3_生物的分類”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c80ce24b39190001a2fe24b/7ch3-3”
},
{
“name”: “ch4-1_原核、原生生物及菌物界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c80d36753096a001d5f024f/7ch4-1”
},
{
“name”: “ch4-2_植物界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c80d80053096a001d5f144e/7ch4-2”
},
{
“name”: “ch4-3_動物界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c80dadf816ef2001a6e2ecc/7ch4-3”
},
{
“name”: “ch5-1_族群、群集與演替”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c85cf911ee864001bd6c9e4/7ch5-1”
},
{
“name”: “ch5-2_生物間的互動關係”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c85d1d649e18e001bddb362/7ch5-2”
},
{
“name”: “ch5-3_生態系”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c85d3ad8a0625001ad91da6/7ch5-3”
},
{
“name”: “ch5-4_生態系的類型”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c85d557491db5001a25fc30/7ch5-4”
},
{
“name”: “ch6-1_生物多樣性”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c85d9638a0625001ad93849/7ch6-1”
},
{
“name”: “ch6-2_生物多樣性面臨的危機”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c85d7bb9c88f5001c645f07/7ch6-2”
},
{
“name”: “ch6-3_保育與生態平衡”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c85db02491db5001a26161d/7ch6-3”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *