Quizizz-新綱歷屆試題-3年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz-歷屆試題(新綱)”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手! 電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利!”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1生活中的選擇”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110dba0c78b1a001ba8bc07”
},
{
“name”: “ch2價格與資源分配”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110dc9ce8851d001bab3c95”
},
{
“name”: “ch3日常生活的交易”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110dda97fab8c001bb58d5f”
},
{
“name”: “ch4市場競爭”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110f100388b79001b876db7”
},
{
“name”: “ch5貨幣的使用”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110e1ab8e9558002036b44f”
},
{
“name”: “ch6社會中的勞動參與”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/6110e3df3ac00f001b93e000”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1全球化下的多元文化”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600fbbe25585dd001b92018d”
},
{
“name”: “ch2科技發展”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600fbe3c38b372001bebc735”
},
{
“name”: “ch3國際社會中的互動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600fc0ddab836f001b3484d3”
},
{
“name”: “ch4建立和諧的世界”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/600fc6285585dd001b920486”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *