Quizizz-2年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “2上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1-1_長度、質量與時間”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b695c1be0d1d3001969d1ef/8ch1-1”
},
{
“name”: “ch1-2_測量與估計”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b695f37e0d1d3001969d2d6/8ch1-2”
},
{
“name”: “ch1-3_體積與密度”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6968fa99ca02001b5d09f8/8ch1-3”
},
{
“name”: “ch2-1_認識物質”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a443d158e010019d214f7/8ch2-1”
},
{
“name”: “ch2-2_溶液與濃度”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a46e2158e010019d215ca/8ch2-2”
},
{
“name”: “ch2-3_混合物的分離”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a4952a64933001a76970b/8ch2-3”
},
{
“name”: “ch3-1_波的傳播與特徵”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a4c80a64933001a7697b3/8ch3-1”
},
{
“name”: “ch3-2_聲音的形成”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a4ed5e0d1d300196a0d77/8ch3-2”
},
{
“name”: “ch3-3_多變的聲音”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a5050a64933001a7698aa/8ch3-3”
},
{
“name”: “ch3-4_聲波的傳播與應用”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a51f41a39bd001924e886/8ch3-4”
},
{
“name”: “ch4-1_光的傳播”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a53121a39bd001924e8c9/8ch4-1”
},
{
“name”: “ch4-2_光的反射與面鏡成像”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a5460e0d1d300196a0ed9/8ch4-2”
},
{
“name”: “ch4-3_光的折射”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a5829a64933001a769a96/8ch4-3”
},
{
“name”: “ch4-4_透鏡成像”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a59361a39bd001924ea47/8ch4-4”
},
{
“name”: “ch4-5_色散與顏色”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a5aef1a39bd001924eaa7/8ch4-5”
},
{
“name”: “ch5-1_溫度與溫度計”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a5c9fe0d1d300196a10b6/8ch5-1”
},
{
“name”: “ch5-2_熱量”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a5d97a64933001a769bc5/8ch5-2”
},
{
“name”: “ch5-3_比熱”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a5e98158e010019d21b64/8ch5-3”
},
{
“name”: “ch5-4_熱的傳播方式”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a5f99158e010019d21baa/8ch5-4”
},
{
“name”: “ch6-1_元素與化合物”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a63c9158e010019d21c8d/8ch6-1”
},
{
“name”: “ch6-2_生活中常見的元素”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a6866158e010019d21d85/8ch6-2”
},
{
“name”: “ch6-3_物質結構與原子”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a79a2158e010019d22176/8ch6-3”
},
{
“name”: “ch6-4_週期表”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a7be2a64933001a76a239/8ch6-4”
},
{
“name”: “ch6-5_分子與化學式”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6a801ae0d1d300196a183e/8ch6-5”
}
]
},
{
“name”: “2下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1-1_常見的化學反應”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c88a3d45d1f62001b2a1b31/8ch1-1”
},
{
“name”: “ch1-2_質量守恆定律”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c88a70cdb6d6a001bd21247/8ch1-2”
},
{
“name”: “ch1-3_反應式與化學計量”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c88aab4db6d6a001bd21861/8ch1-3”
},
{
“name”: “ch2-1_氧化反應與活性”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c88b0f2db6d6a001bd22254/8ch2-1”
},
{
“name”: “ch2-2_氧化與還原”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c88b6d35d1f62001b2a3959/8ch2-2”
},
{
“name”: “ch2-3_氧化還原的應用”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c88bbc6db6d6a001bd23432/8ch2-3”
},
{
“name”: “ch3-1_電解質”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c81d5fded2590001b96e9af/8ch3-1”
},
{
“name”: “ch3-2_酸和鹼”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c81dc54517733001c683c94/8ch3-2”
},
{
“name”: “ch3-3_酸鹼的強弱與pH值”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c81dfe5517733001c684983/8ch3-3”
},
{
“name”: “ch3-4_酸鹼反應”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c81e1b6517733001c684fad/8ch3-4”
},
{
“name”: “ch4-1_反應速率”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c81e42e517733001c6856df/8ch4-1”
},
{
“name”: “ch4-2_可逆反應與平衡”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c81fbf0dfa4a0001d966981/8ch4-4”
},
{
“name”: “ch5-1_有機化合物的組成”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c8625ef63784f001b4d5841/8ch5-1”
},
{
“name”: “ch5-2_常見的有機化合物”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c862a52fff014001a642ac2/8ch5-2”
},
{
“name”: “ch5-3_聚合物與衣料纖維”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c862e52fff014001a64310f/8ch5-3”
},
{
“name”: “ch5-4_有機物在生活中的應用”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c8630725bc141001e64005c/8ch5-4”
},
{
“name”: “ch6-1_力與平衡”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c870265d50f53001ab2bbab/8ch6-1”
},
{
“name”: “ch6-2_摩擦力”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c870cdaa287a4001a40bd52/8ch6-3”
},
{
“name”: “ch6-3_壓力”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c870f50d50f53001ab2d789/8ch6-4”
},
{
“name”: “ch6-4_浮力”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c8712dba287a4001a40c6a2/8ch6-5”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *