Quizizz-3年級

{
“MyObject”: [
{
“title”: “Quizizz”,
“des”: “強大IRS即時回饋系統,差異化教學的好幫手!電腦、行動裝置皆可輕鬆使用,課堂及時練習檢討,課後自學更便利”,
“icon”: “https://material.hle.com.tw/wp-content/uploads/2018/01/%E7%B7%9A%E4%B8%8A%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%B9%B3%E5%8F%B0-Quizizz.png”,
“category”: [
{
“name”: “3上”,
“category”: [
{
“name”: “ch1-1_位置、路徑長與位移”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fd48d1a725c001acb3ec3/9ch1-1”
},
{
“name”: “ch1-2_速率與速度”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fd7ca15451b0019a8c697/9ch1-2”
},
{
“name”: “ch1-3_加速度運動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fd99815451b0019a8c719/9ch1-3”
},
{
“name”: “ch1-4_自由落體運動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fdb2c1a725c001acb40f6/9ch1-4”
},
{
“name”: “ch2-1_慣性定律”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fdd6947e2d200190944c5/9ch2-1”
},
{
“name”: “ch2-2_運動定律”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fee661a725c001acb45a1/9ch2-2”
},
{
“name”: “ch2-3_作用力與反作用力定律”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5ff0be1a725c001acb4633/9ch2-3”
},
{
“name”: “ch2-4_圓周運動與萬有引力”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5ff4bd47e2d200190949ea/9ch2-4”
},
{
“name”: “ch2-5_力矩與槓桿原理”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b60004615451b0019a8cf3b/9ch3-4”
},
{
“name”: “ch3-1_功與功率”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5ff71f1a725c001acb473d/9ch3-1”
},
{
“name”: “ch3-2_功與動能”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5ff8cb1a725c001acb4790/9ch3-2”
},
{
“name”: “ch3-3_位能、能量守恆定律與能源”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b5fff0b15451b0019a8cef4/9ch3-3”
},
{
“name”: “ch3-4_簡單機械”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b60025e15451b0019a8cfa5/9ch3-5”
},
{
“name”: “ch4-1_電荷與靜電現象”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6004c21a725c001acb496c/9ch4-1”
},
{
“name”: “ch4-2_電流”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b60073915451b0019a8d0ed/9ch4-2”
},
{
“name”: “ch4-3_電壓”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b60095d15451b0019a8d19f/9ch4-3”
},
{
“name”: “ch4-4_歐姆定律與電阻”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b600d7947e2d20019094eb5/9ch4-4”
},
{
“name”: “ch5-1_我們的地球”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6011ea15451b0019a8d334/9ch5-1”
},
{
“name”: “ch5-2_地表的改變與平衡”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b6013ea15451b0019a8d388/9ch5-2”
},
{
“name”: “ch5-3_岩石與礦物”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b601bfb47e2d20019095149”
},
{
“name”: “ch6-1_地球的構造與板塊運動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b60184e47e2d200190950bc/9ch6-1”
},
{
“name”: “ch6-2_板塊運動與內營力的影響”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b601ab315451b0019a8d4c2/9ch6-2”
},
{
“name”: “ch6-3_岩層的紀錄”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b601d0c1a725c001acb4e4e”
},
{
“name”: “ch7-1_宇宙與太陽系”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b601eaf1a725c001acb4ea1/9ch7-1”
},
{
“name”: “ch7-2_晝夜與四季”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b60221915451b0019a8d5da/9ch7-2”
},
{
“name”: “ch7-3_日地月的相對運動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5b60239215451b0019a8d616/9ch7-3”
}
]
},
{
“name”: “3下”,
“category”: [
{
“name”: “ch1-1_電流的熱效應”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c82262bf30f26001a6f6f88/9ch1-1”
},
{
“name”: “ch1-2_電力輸送”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c822acef30f26001a6f76e9/9ch1-2”
},
{
“name”: “ch1-3_家庭用電”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c822cb74cf6da001bc7a07d/9ch1-3”
},
{
“name”: “ch1-4_電池”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c822e7d4cf6da001bc7a241/9ch1-4”
},
{
“name”: “ch1-5_電流的化學效應”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c8231204cf6da001bc7a4cf/9ch1-5”
},
{
“name”: “ch2-1_磁鐵、磁力線與磁場”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c823279f30f26001a6f7fff/9ch2-1”
},
{
“name”: “ch2-2_電流的磁效應”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c82331ff30f26001a6f80e4/9ch2-2”
},
{
“name”: “ch2-3_電流與磁場的交互作用”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c8234da4cf6da001bc7aa55/9ch2-3”
},
{
“name”: “ch2-4_電磁感應”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c82371d4cf6da001bc7aeb6/9ch2-4”
},
{
“name”: “ch3-1_地球的大氣”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c875f322f5ce1001dfc47a9/9ch3-1”
},
{
“name”: “ch3-2_風起雲湧”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c8761482f5ce1001dfc4af4/9ch3-2”
},
{
“name”: “ch3-3_氣團與鋒面”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c87644f177f64001d11d455/9ch3-3”
},
{
“name”: “ch3-4_臺灣的特殊天氣”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c876693177f64001d11d7da/9ch3-4”
},
{
“name”: “ch3-5_天氣預報”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c87692d2f5ce1001dfc575b/9ch3-5”
},
{
“name”: “ch4-1_天然災害”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c876b0e177f64001d11de62/9ch4-1”
},
{
“name”: “ch4-2_溫室效應”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c876e0f2f5ce1001dfc602c/9ch4-2”
},
{
“name”: “ch4-3_臭氧層與臭氧洞”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c876e262f5ce1001dfc6047/9ch4-3”
},
{
“name”: “ch4-4_海洋與大氣的互動”,
“link”: “https://quizizz.com/admin/quiz/5c876e4b177f64001d11e40f/9ch4-4”
}
]
}
],
“link”: [
{
“name”: “官方網站”,
“link”: “https://quizizz.com/”
}
]
}
]
}

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *